Stimate vizitator,

La data de 25 mai 2018 începe să producă efecte Regulamentul UE nr. 679/2016 care reglementează în mod unitar, atât în România, cât și în celelalte state ale Uniunii Europene activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor fizice.

În conformitate cu actul normativ sus-menționat, prin „date cu caracter personal”, se înțeleg orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită generic „persoană vizată”), inclusiv nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

Verida Credit IFN – S.A. („Verida”) este o societate pe acțiuni înființată, autorizată și care funcționează în conformitate cu legislația din România care guvernează instituțiile financiare nebancare și activitățile de creditare desfășurate de aceste instituții. Verida are sediul social în București, bulevardul Lascăr Catargiu nr.17, sector 1, este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3565/2008, are cod unic de înregistrare 23388565 și este înregistrată la Banca Națională a României în Registrul General sub nr. RG-PJR-41-110229/27.05.2008, precum și în Registrul Special sub nr. RS-PJR-41-110071/09.05.2012.

Desfășurarea activităților de creditare implică colectarea și prelucrarea de către Verida a unor date cu caracter personal, date necesare, pe de o parte, în scop de marketing, pentru acordarea creditului și desfășurarea relației contractuale de creditare, precum și pentru buna funcționare a societății, iar, pe de altă parte, pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin oricărei instituții financiare autorizate (obligații impuse prin legislația privind creditarea, prevenirea spălării banilor, evitarea conflictelor de interese etc.).

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Verida, în special pentru acordarea de credite și derularea relațiilor contractuale, însă aceste date pot fi comunicate, în condițiile legii, Băncii Naționale a României, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Centralei Riscului Bancar, Biroului de Credit, avocaților, notarilor publici, executorilor judecătorești, instanțelor de judecată, brokerilor și asigurătorilor bunurilor aduse în garanție, precum și altor entități legal îndreptățite să solicite aceste date. De asemenea, datele personale pot fi puse la dispoziția creditorilor Verida în vederea obținerii unor linii de finanțare sau la dispoziția cesionarilor creanțelor sau portofoliilor de creanțe, creditori sau cesionari care pot fi din România, Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrează Verida sunt minimale și vizează elemente de identificare a persoanei fizice și a membrilor familiei acestuia, date privind studiile finalizate, date privind locul de muncă, aspecte financiare, date privind obligațiile cu caracter patrimonial, informații privind litigiile și executările silite.

Operațiunile de colectare și prelucrare efectuate de Verida se limitează strict la datele cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor sus-menționate, pe durata analizei dosarului de creditare și a derulării relației contractuale, precum și, după încetarea acesteia, până la expirarea termenelor imperative stabilite de legislația incidentă în materie de creditare, financiar-contabilă, de arhivare etc.

Verida asigură prelucrarea datelor cu caracter personal în condiții de maximă siguranță și exclusiv pentru scopurile sus-menționate. De asemenea, Verida se asigură că personalul său, precum și alte persoane care pot avea în mod legal acces la datele cu caracter personal se conformează obligațiilor privind protecția datelor personale.

În vederea protejării adecvate a datelor cu caracter personal, Verida implementează măsuri tehnice și organizatorice împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii, a modificării, a dezvăluirii sau a accesului neautorizat sau împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

În vederea protejării adecvate a datelor cu caracter personal, persoanele fizice beneficiază de următoarele drepturi principale instituite de Regulamentul UE nr. 679/2016:

  • dreptul la informare– pot fi solicitate informații privind activitățile de prelucrarea a datelor personale;
  • dreptul la rectificare– poate fi solicitată rectificarea datelor personale inexacte sau le puteți completa;
  • dreptul la ștergerea datelor– poate fi solicitată ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • dreptul la restricționarea prelucrării– poate fi solicitată restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • dreptul la retragerea consimțământului – poate fi solicitată retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal în cazurile prevăzute de lege;
  • dreptul la portabilitatea datelor– pot fi primite, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poate fi solicitat ca respectivele date să fie transmise altui operator;
  • dreptul la opoziție–vă puteți opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat– poate fi solicitată și obținută intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Mecanismul concret de exercitare a drepturilor sus-menționate este reglementat de dispozițiile art. 15-22 din Regulamentul UE nr. 679/2016, act normativ care poate fi consultat în forma oficială accesând pagina de internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN.

Responsabilul Verida cu protecția datelor personale poate fi contactat (i) prin poștă sau curier, la adresa noastră din București, strada Constantin Noica, nr. 159, sector 6, cod poștal 060052, (ii) prin poștă electronică la adresa: dpo@verida.ro, (iii) prin fax la nr. 021 302 38 10 sau (iv) la nr. de telefon 021.302.38.00.

De asemenea, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) la următoarele coordonate de contact: (i) prin poștă sau curier la adresa din București, bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, (ii) prin poștă electronică la adresa: anspdcp@dataprotection.ro, (iii) prin fax la nr. 0318.059.602 sau (iv) la nr. de telefon 0318.059.211.

Alte informații relevante cu privire la protecția datelor personale puteți obține prin accesarea paginii de internet a ANSPDCP la adresa  http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016, precum și prin accesarea paginii de internet a Comisiei Europene la adresa https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_ro.

Cu sinceritate,

Verida Credit